Գործողությունների Ծրագրեր

6. Հաշվետու լիցենզավորում. Պետական մարմինների կողմից տրամադրվող լիցենզիաների և ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց պետական միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի ստեղծում

Հանձնառության սկզբի և վերջի ամսաթիվ 08.2016 - 03.2017
Լիազոր մարմինը Արդարադատության նախարարություն
Լիազոր մարմնի պատասխանատու անձը Դիանա Ղազարյան
Պաշտոնը, վարչությունը ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության պետի տեղակալ
էլ. հասցեն diana_ghazaryan@yahoo.com
Հեռախոսահամար +37410594157

Այլ շահագրգիռ մարմիններ


Այլ շահագրգիռ պետական մարմիններ

Վարչապետի աշխատակազմ, Ֆինանսների նախարարություն

Քաղաքացիական հասարակություն, մասնավոր հատված

«Ներդաշնակ զարգացում» ՀԿ (համաձայնությամբ)

Կարգավորման ենթակա խնդիրը

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում պետական մարմինների կողմից տրամադրված լիցենզիաների և ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց վերաբերյալ միասնական գրանցամատյան չկա և լիցենզիայի առկայության, բացակայության կամ բնօրինակի հետ իսկության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հնարավոր է ստուգել միայն թղթային եղանակով: Լիցենզիաները հրապարակվում են ընտրանքային սկզբունքով՝ դրանք տրամադրող լիազոր մարմինների համապատասխան պաշտոնական կայքերում: Միաժամանակ, պետական մարմինների կողմից անցկացվող մրցույթների կամ այլ միջոցառումների ժամանակ լիցենզիայի պարտադիր առկայության կամ դրա վավերականության ստուգման գործընթացն առավել դյուրին և արդյունավետ հնարավոր կլինի իրականացնել միասնական էլեկտրոնային համակարգի առկայության պարագայում, քանզի ստուգող կողմը, օգտվելով լիցենզիաների պետական միասնական էլեկտրոնային գրանցա­մատյանից, կարող է միայն լիցենզիայի համարը և ամսաթիվը մուտքագրելով, ստուգել լիցենզիայի առկայության և դրա վավերականության մասին տեղեկատվությունը:

Հիմնական նպատակը

Պետական մարմինների կողմից տրամադրվող լիցենզիաների և ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց պետական միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի ստեղծումը կնպաստի լիցենզիաների տրամադրման գործընթացի, ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակների վարչարարության առավել պարզեցմանը և հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։

Պարտավորության հակիրճ նկարագրությունը

Պետական մարմինների կողմից տրամադրվող լիցենզիաների և ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի ստեղծում և տրամադրված լիցենզիաների թվայնացում:

ԲԿԳ ո՞ր մարտահրավերից է բխում պարտավորությունը

Հանրային ծառայությունների բարելավում, հանրային օրինավորության խթանում:

Համապատասխանությունը ԲԿԳ արժեքներին

Լիցենզիաների և ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի առկայությունը տեղեկատվության հասանելիության տեսանկյունից կարևոր խթան կհանդիսանա ոլորտի թափանցիկության,  հանրային հաշվետվողականության և հանրային ծառայությունների մատուցման բարելավման տեսանկյունից:

Հավակնություն

Պետական մարմինների կողմից տրամադրվող լիցենզիաների և ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյան առկայություն, որը կնպաստի հանրությանը՝ լիցենզավորվող գործունեությամբ զբաղվողների, լիցենզիաներում առկա տեղեկատվության հասանելիությանը և լիցենզիաների կեղծման ռիսկերի բացառմանը:

Պոտենցիալ ազդեցություն

միջին

Իրականացման կարգավիճակ

ավարտված

ՄԱԿ-ինպատակներ

10.3 Ապահովել հավասար հնարավորություններ և կրճատել արդյունքների անհավասարությունները, խթանելով պատշաճ օրենսդրության, քաղաքականությունների և գործողությունների ընդունումը:

Ընթացիկ գործողություններ

 Գործողության Նկարագրություն
Սկզբի ամսաթիվ
Վերջի ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Կառավարության մեկնաբանություն
1.1. Իրականացնել միջազգային փորձի ուսումնասիրություն:
08.2016
10.2017
կատարված
2.2. Իրականացնել համապատասխան ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխությունների մշակում:
09.2016
11.2016
3.3. Մշակել պետական մարմինների կողմից լիցենզիաների տրամադրման և ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց պետական միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյան, համակարգչային ծրագիր (software) և ստեղծել էլեկտրոնային կայք:
09.2016
03.2017
կատարված
4.4. Թվայնացնել պետական մարմինների կողմից նախկինում տրամադրված բոլոր լիցենզիաները և դրանք ներառել միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում:
12.2016
03.2017
կատարված
5.5. Համակցել Էլեկտրոնային գրանցամատյանն այլ պետական էլեկտրոնային գրանցամատյանների, օրինակ՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի բազայի հետ (e-register):
03.2017
04.2017
կատարված
6.6. Կազմակերպել լիցենզիա տրամադրող պետական մարմինների ներկայացուցիչների համար էլեկտրոնային միասնական գրանցամատյանի վարման առանձնահատկու-թյունների վերաբերյալ համապատասխան դասընթացներ:
12.2016
03.2017
կատարված