Գործողությունների Ծրագրեր

8. Կրթության կառավարման տեղեկատվական միասնական համակարգ

Հանձնառության սկզբի և վերջի ամսաթիվ 11.2018 - 08.2020
Լիազոր մարմինը Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Լիազոր մարմնի պատասխանատու անձը Սյուզի Մաշուրյան
Պաշտոնը, վարչությունը Կրթության տեղեկատվավերլուծական բաժնի պետ
էլ. հասցեն syuzi@ktak.am
Հեռախոսահամար +37410578453

Այլ շահագրգիռ մարմիններ


Այլ շահագրգիռ պետական մարմիններ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Քաղաքացիական հասարակություն, մասնավոր հատված

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» և այլ ՀԿ-ներ:

Կարգավորման ենթակա խնդիրը

Կրթության տարբեր մակարդակներում անհրաժեշտու­թյուն է առաջանում բացառել նույն սովորողի բազմակի հաշվառումը, վերահսկել մի ուսումնական հաստա­տու­թյունից մյուսը (նաև տարբեր կրթամակարդակների) տեղափոխման գործընթացը, հստակեցնել երեխաների հերթագրումների, ուսումնական հաստատություններ ընդունելության և տեղափոխման, հեռացման և վերա­կանգման մեխանիզմները, ապահովել թափանցիկու­թյուն կրթության ոլորտում, նվազեցնել վարչարա­րությունը, օպտիմալացնել տեղեկատվական հոսքերը, ապահովել էլեկտրոնային հերթագրման և հերթին հետևելու հնարավորությունը:

Հիմնական նպատակը

Միասնական էլեկտրոնային կառավարման միջոցով տեղեկատվության ամբողջականության ապահովում, տվյալների հավաքագրում, վերլուծում, հավաս­տիու­թյան, հանրային հաշվետվողականության, աշխա­տանքի արդյունավետության բարձրացում, պարտադիր կրթությունից դուրս մնալու ռիսկի և կրթության մեջ ընդգրկված չլինելու վտանգի վաղ հայտնաբերում և ուղորդում, հիմնական շահառուների՝ ծնողների համար բողոքարկման, որևէ օղակում թերացման, անգործու­թյան կամ պարտականությունների ոչ պատշաճ կա­տար­ման, խախտումներ թույլ տալու պարագայում համապատասխան մարմիններին դիմելու մեխա­նիզմների ստեղծում, էլեկտրոնային հերթագրման և հերթին հետևելու հնարավորության ապահովում:

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից ուսանողի հեռացման կամ ազատման, բուհի կողմից պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման կամ չկատարման դեպքում ուսանողների բողոքարկ­ման մեխանիզմների ապահովում:

Պարտավորության հակիրճ նկարագրությունը

Կրթության կառավարման տեղեկատվական (սովորող­ների հաշվառման, տեղափոխման, հերթագրման, ընդունելության և տեղափոխման)  միասնական համա­կարգի զարգացում՝ ներառելով բոլոր կրթական մակարդակների, այդ թվում՝ նախադպրոցական, բոլոր հաստատությունները՝ անկախ կազմակերպա­իրա­վա­կան ձևից և ենթակայությունից: Այն հնարավո­րու­թյուն կտա բազմաշերտ և համապարփակ տեղե­կատվու­թյուն ստանալ կազմակերպության գործունեու­թյան, հաշվետվությունների, սովորողների (սովորող­ների համաձայնությամբ) հաճախելիության, տեղա­փո­խումների, սովորողների ակադեմիական առաջ­խա­ղացման, շնորհված որակավորման, ավար­տա­կան փաստաթղթի, թափուր տեղերի, հեռացման, նախա­կրթական հաստատությունների երեխաների գրանց­ման և այլ հարցերի վերաբերյալ: Համա­կարգը կապահովի ծնողների և սովորողների հետա­դարձ կապի և բողոքների ներկայացման հնարա­վորու­թյունը, ինչպես նաև հետևելու դրանց լուծում­ների համար ձեռնարկված քայլերին:

ԲԿԳ ո՞ր մարտահրավերից է բխում պարտավորությունը

         Կրթության ոլորտում՝

  • կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում. բաց տեղե­կատվություն (սովորողների համաձայնությամբ) սովորողների հաճախելիության, թափուր տեղերի, տեղափոխման, հեռացման, նախադպրոցական հաստատություններում հերթագրման և այլն,
  • կազմակերպել հանրային իրազեկում բոլոր ընտանիքների համար՝ հարթակի հասանելիությունը բարձրացնելու նպատակով,
  • մշակել մեխանիզմներ և ապահովել տեղե­կատվության շարունակական թարմացումը,
  • հարթակում գործարկել պատուհան շահագրգիռ անձանց բողոքներին, մեկնաբանություններին և առաջարկներին՝ համապատասխան գերա­տեսչու­թյան կողմից արձագանքելու, խնդիրներին համա­պատասխան լուծումներ տրամադրելու համար,
  • ապահովել հետադարձ կապի հնարավորություն ծնողների և սովորողի կողմից բարձրացվող հարցերի և խնդիրների ներկայացման համար, ինչպես նաև հետևելու դրանց ուղղությամբ իրականացված քայլերին, նորարարության ներդնում:

Համապատասխանությունը ԲԿԳ արժեքներին

Հանրային ծառայությունների բարելավում, հանրային օրինավորության խթանում, նորարարական տեխ­նոլոգիաների կիրառում:

Հավակնություն

Երեխաների հերթագրումների, բազմակի գրան­ցում­ների, ուսումնական հաստատություններ ընդունելու­թյան և տեղափոխման, հեռացման և վերա­կանգնման մեխանիզմների հստակեցում, թափանցիկության ապահովում, վարչարարության նվազում, ծնողների և սովորողների համար բողոքարկման մեխանիզմների ներդրում, այլ հարցերի կարգավորում:

Պոտենցիալ ազդեցություն

էական

Իրականացման կարգավիճակ

ավարտված

ՄԱԿ-ինպատակներ

4. Ապահովել ներառական ու համապատասխան որակյալ կրթություն բոլորի համար և խթանել ամբողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորություններ

Ընթացիկ գործողություններ

 Գործողության Նկարագրություն
Սկզբի ամսաթիվ
Վերջի ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Կառավարության մեկնաբանություն
1.Կրթության ոլորտի կառավարման միասնական համակարգի ստեղծում. բոլոր ուսումնական հաստատությունների մասին տեղեկատվության մուտքագրման համակարգ
11.2018
01.2019
կատարված
2.«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում նման համակարգի համար օրենքի համապատասխան դրույթի ամրագրում: Օրենքի նախագծի փաթեթի ներկայացում ՀՀ Ազգային ժողով
02.2019
07.2020
կատարված
3.Մասնակից բոլոր կողմերին իրազեկում համակարգի, դրա նշանակության, գործունեության և արդյունավետության մասին
04.2019
08.2019
կատարված
4.Փորձնական փուլի ամփոփում, խնդիրների վերհանում, անհրա-ժեշտության դեպքում՝ լրամշակում: Համակարգի փուլային ներդրում, գործընթացի ավարտ
08.2019
08.2020
կատարված
5.Համակարգի գործարկման և ներդրման մշտադիտարկում: Գործընթացի գնահատում
12.2019
08.2020
կատարված
• Մշակվել է «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի նպատակն է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից պետական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի և վարչական ռեգիստրների վարման համար իրավական հիմքերի ստեղծումը: Նախագծով նախատեսվել է, որ կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը. «սահմանում է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի վարման կարգը. մշակում, ներդնում և վարում է կրթության ոլորտի պետական վարչական ռեգիստրները.»: Օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ներկայացվել հանրային քննարկման (2019թ. նոյեմբերի 5-20-ը), որից հետո լրամշակվել է: Օրենքի Նախագծի փաթեթը 2020թ. հուլիսի 21-ին քննարկվել է ՀՀ ԱԺ-ում, իսկ 2020թ. սեպտեմբերի 14-ին ընդգրկվել նստաշրջանի և հերթական նիստերի օրակարգ: ««Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2021 թվականի հունվարի 20-ին: • 2018 թվականից հանրապետությունում գործում է հանրակրթական բոլոր ուսումնական հաստատությունների (անկախ կազմակերպաիրավական ձևից) կառավարրման տեղեկատվական համակարգը (ԴԿՏՀ)։ ԴԿՏՀ–ն՝ համակցված լինելով ՀՀ ոստիկանության բնակչության պետական ռեգիստրի հետ, բացառում է նույն անձի բազմակի հաշվառումն ու դրա հետևանքով սխալ ֆինանսավորման հնարավությունը, տալիս է համակարգային մեծ հնարավորություն բացառելու կրթությունից դուրս մնալու դեպքերը, ոլորտի քաղաքականության համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունն հավաքագրելուց և ամփոփելուց զատ, «Տվյալների բազա» բաժնում, ապահովում է նաև հանրակրթության տարեկան վիճակագրության ամբողջական հաշվետվությունն ու դրա հրապարակումը։ • 2019–ին ստեղծվել և փորձարկվել է «Առաջին դասարանցիների առցանց հայտագրման էլեկտրոնային համակարգ» ենթահամակարգը, որը փորձարկվել է Երևանի պետական դպրոցներում՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության շրջանակներում։ Փորձնական փուլի ամփոփումից հետո՝ 2020-2021 ուսումնական տարում համակարգը ներդրվել է հանրապետության ողջ տարածքում: Ենթահամակարգի ներդրման հիմնական նպատակն է ապահովել դպրոցներին տրված լիցենզիոն տեղերին համապատասխան քանակությամբ երեխաների ընդունելությունը, որի արդյունքում կունենանք գերբեռնված և թերբեռնված դպրոցների նվազեցում և վերջնարդյունքում վերացում։ Ենթահամակարգի նպատակներից է նաև ծնողների համար հավասար պայմանների ստեղծումը, գործընթացի արդյունավետ և արագ կազմակերպումը, ինչպես նաև այն խնդիրների վերհանումը որոնք առաջացնում են խնդիրներ դպրոց ընդունելության ժամանակ։ Ենթահամակարգի փորձարկման ժամանակ գործել է էլեկտրոնային փոստով հետադարձ կապ ծնողների հետ, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՄՍՆ թեժ գիծը։ • 2020-2021 ուսումնական տարում գործարկվել է «Քոլեջների դիմորդների առցանց հայտագրման էլեկտրոնային համակարգ» ենթահամակարգը, որի նպատակն է միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ընդունելության թափանցիկությունը և կոռուպցիոն ռիսկերի բացառումը: