Գործողությունների Ծրագրեր

9. Բաց առողջապահություն. Պետական պատվերի շրջանակում բուժման և ախտորոշման նպատակով առցանց հերթագրում

Հանձնառության սկզբի և վերջի ամսաթիվ 02.2019 - 08.2020
Լիազոր մարմինը Առողջապահության նախարարություն
Լիազոր մարմնի պատասխանատու անձը Ծաղկանուշ Սարգսյան
Պաշտոնը, վարչությունը ՀՀ առողջապահության նախարարության առողջապահության ազգային ինստիտուտի էլեկտրոնային առողջապահության բաժնի ղեկավար
էլ. հասցեն tssargsyan@gmail.com
Հեռախոսահամար +37460808003

Այլ շահագրգիռ մարմիններ


Այլ շահագրգիռ պետական մարմիններ

Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Պետական կառավարման մարմիններ

Քաղաքացիական հասարակություն, մասնավոր հատված

Առողջապահական և սոցիալական ոլորտի ՀԿ-ներ:

Կարգավորման ենթակա խնդիրը

Ներկայում պարզելու համար, թե ուղեգիր ստանալուց հետո որ բժշկական կազմակերպությունում կարող է հերթագրվել և ստանալ պետության կողմից երաշ­խավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում, քաղաքացին ստիպված է լինում բժշկական կազմակերպությունից բժշկական կազմակերպություն գնալ, հերթերի մեջ կանգնել, լավագույն դեպքում` զանգահարել և բժշկական կազմակերպությունը կարող է սխալ տեղեկատվություն տրամադրել, որը պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկերի վտանգ:

Հիմնական նպատակը

Բժշկական կազմակերպություններում առաջացող հերթերի կարգավորում՝ ֆինանսավորման սահմանա­չափերի առցանց տրամադրման, էլեկտրոնային ուղեգրերի և հերթագրման միջոցով՝ կրճատելով նաև դրա հետ կապված անհարմարությունները՝ պացիենտի ժամանակի և ֆինանսական ծախսերը` հատկապես մարզերում բնակվող քաղաքացիների համար։

Պարտավորության հակիրճ նկարագրությունը

Այս պահին պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնու­թյուն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազ­մակերպություններում փաստացի կատարված աշխա­տանքների, առկա տեղերի և հերթագրումների մասին հանրությանն իրազեկելու և թափանցիկ դարձնելու համար ստեղծվել է https://www.armed.am/govlimits/ կայքը, որտեղ երեք գույնով ցուցադրվում են վերը նշված տվյալները՝ կարմիր (սպառված), դեղին (հերթագրված) և կանաչ (առկա) և ֆինանսական սահմանաչափերը: Սահմանաչափերի ցուցադրման աղբյուրը հանդիսանում են պետական պատվերի շրջանակում յուրաքանչյուր բժշկական կազմակեր­պու­թյան համար համակարգում մուտքագրվող տվյալները։ Քաղաքացու համար ավելի կհստակեցվի և կպար­զեցվի տվյալների աղբյուրը (այս ծառայությունները խմբավորված են, քանի որ դրանց նպատակը սահմանաչափն ու ֆինասավորումն է բժշկական կազմակերպության համար)։

Կստեղծվի նաև առցանց հերթագրումների  հնարա­վորություն։ Ուղեգիր տրամադրող բժիշկը համա­կար­գում կմուտքագրի ուղեգրի համարը և անհրա­ժեշտության դեպքում կկցվեն նաև դեպքի հետ առնչու­թյուն ունեցող հավելյալ փաստաթղթեր։ Պացիենտը առկա համակարգի իր էջից կհերթագրվի՝ ընտրելով բժշկական կազմակերպությունը՝ կցելով ուղեգիրը։ Ընտրած բժշկական կազմակերպությունում ըստ հայտի կիրականացվի հերթագրում, և դրա մասին կտեղեկացվի պացիենտին։ Հերթագրման ժամանակ համակարգը կիրականացնի ուղեգրի համարի ստու­գում՝ կեղծումներից խուսափելու համար։ Քաղաքացին կստանա տեղեկատվություն տվյալ բժշկական կազմա­կերպությունում բժշկական օգնություն ստանալու օրվա մասին և կունենա հնարավորություն գնա­հատելու տվյալ գործառույթն իր էջից:

ԲԿԳ ո՞ր մարտահրավերից է բխում պարտավորությունը

Հանրային վստահության բարելավում, հանրային ծառայությունների հասանելիության թափանցիկության ապահովում և որակի բարելավում, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում:

Համապատասխանությունը ԲԿԳ արժեքներին

Թափանցիկություն․ ֆինանսական սահմանաչափերի մասին տեղեկատվության առցանց տրամադրումը կապահովի պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում  կատարված աշխատանք­ների թափանցիկություն։

Մասնակցություն և նորարարություն առցանց հերթագրման և հետադարձ կապի հնարավորությունը կապահովի քաղաքացիների մասնակցությունն առողջապահության ոլորտում՝ գնահատելով մա­տուց­ված ծառայությունը, կբարձրացնի բժշկական կազմակերպությունների   պատասխանատվու­թյունը և կբարելավի մատուցվող ծառայության որակը:

Հավակնություն

Հանձնառությունը կապահովի բժշկական կազմա­կերպություններում պետական պատվերի շրջանակ­ներում մատուցվող ծառայությունների վերահսկումը, թափանցիկությունը։

Պոտենցիալ ազդեցություն

էական

Իրականացման կարգավիճակ

ավարտված

ՄԱԿ-ինպատակներ

3.8 Հասնել առողջապահության համընդհանուր ընդգրկմանը, այդ թվում՝ պաշտպանություն ֆինանսական ռիսկերից, որակյալ առողջապահական ծառայությունների հասանելիություն, մատչելի դեղորայքի և պատվաստանյութեր բոլորի համար:

Ընթացիկ գործողություններ

 Գործողության Նկարագրություն
Սկզբի ամսաթիվ
Վերջի ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Կառավարության մեկնաբանություն
1.1. Հերթագրման համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
02.2019
04.2019
կատարված
2.2. Համակարգում սահմանչափերի աղյուսակների և էլեկտրոնային ուղեգրերի տրամադրման տվյալների բլոկի բարելավում և հերթա¬գրման բլոկի ստեղծում https://armed.am կայքի www.ehealth.am համակարգում
04.2019
08.2019
կատարված
3.3. Ստեղծված համակարգի պիլոտային փորձարկում մի քանի բժշկական կազմակերպությունում:
08.2019
09.2019
կատարված
4.4. Պիլոտի ժամանակ վերհանված թերությունների շտկում համակարգում: Իրավական փաստաթղթերի վերանայում:
10.2019
11.2019
կատարված
5.5. Հետադարձ կապի ներդրում և հանրային իրազեկում:
11.2019
08.2020
կատարված
Պայմանավորված կորոնավիրուսային իրավիճակով, հարթակում տեղադրելու համար նախատեսված հետադարձ կապի հարցաշարը չի մշակվել նախարարության կողմից և չի համաձայնեցվել ԷԿԵՆԳ-ի հետ: Համաճարակային իրավիճակից ելնելով չի իրականացվել նաև հանրային իրազեկման համընդհանուր միջոցառում, սակայն անհրաժեշտությունից ելնելով, նախարարության և բժշկական հաստատությունների կողմից իրականացված իրազեկման և աջակցության շրջանակներում, առցանց հերթագրման գործիքը սկսել է կիրառվել: