Գործողությունների Ծրագրեր

7. Open &Social. ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների մատչելիություն և իրազեկվածության բարձրացում

Հանձնառության սկզբի և վերջի ամսաթիվ 11.2016 - 06.2018
Լիազոր մարմինը Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն
Լիազոր մարմնի պատասխանատու անձը Արման Սարգսյան
Պաշտոնը, վարչությունը Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն
էլ. հասցեն ceo.arman.sargsyan@nilsr.am
Հեռախոսահամար +37410208344

Այլ շահագրգիռ մարմիններ


Այլ շահագրգիռ պետական մարմիններ

Առողջապահության նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն, Արդարադատության նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Քաղաքացիական հասարակություն, մասնավոր հատված

 «Վորլդ Վիժն Հայաստան» ՀԿ (համաձայնությամբ),

«Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա (համաձայնությամբ),

«Ապավեն» ՀԿ (համաձայնությամբ),

«Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ (համաձայնությամբ),

«Լիարժեք կյանք» ՀԿ (համաձայնությամբ),

«Հայաստանի խուլերի միավորում» ՀԿ (համաձայնությամբ),

«Հայաստանի կույրերի միավորում» ՀԿ (համաձայնությամբ),

«Հույսի Կամուրջ» ՀԿ (համաձայնությամբ),

«Փյունիկ» ՀԿ (համաձայնությամբ),

«Հայկական կարիտաս» ՀԿ (համաձայնությամբ),

«Հաշմանդամների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ (համաձայնությամբ),

««ՍՕՍ» մանկական գյուղեր» ՀԲՀ (համաձայնությամբ),

«Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ),

«ՀՕՖ» (համաձայնությամբ),

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ (համաձայնությամբ)

Կարգավորման ենթակա խնդիրը

ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվում են ավելի քան 80 պետական ծրագրեր, որոնց ապահովման ընթացակարգերը բազմազան են:  Այս առումով կա սոցիալական ծառայությունների բիզնես գործընթացներն առավել մատչելի ձևով ու գործիքներով հանրությանն իրազեկելու և սոցիալական ծառայություններն առավել հասանելի դարձնելու անհրաժեշտություն, ինչը կապահովի նաև պետություն-քաղաքացի հարաբերությունների թափանցիկու­թյան և փոխվստահության բարձրացման միջոցով:

Հիմնական նպատակը

 Open&Social» հանձնառության շրջանակներում մշակված ինովացիոն գործիքների՝ միջոցով կապահովվի հանրության առցանց մասնակցությամբ սոցիալական ծառայությությունների մանրամասնորեն դասակարգված և ինքնաշխատ ներկայացվող տեղեկատվության հասանելիու­թյունը, սոցիալական ծառայությունների գնահատման գործընթացում հանրության մասնակցությունը, ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ռեյտինգավորումը՝ ապահովելով սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և իրազեկվածու­թյան բարձրացումը հանրության համար:

Պարտավորության հակիրճ նկարագրությունը

«Open&Social» տվյալների հավաքագրման, համակարգման, վերլուծության և հասանելիության ապահովման վրա հիմնված գործիքի ներդրում , ինչպես նաև «114 թեժ գիծ» ծառայության զանգի կենտրոն  ծառայության վերափոխում:

ԲԿԳ ո՞ր մարտահրավերից է բխում պարտավորությունը

Հանրային ծառայությունների բարելավում,

հանրային օրինավորության խթանում

Համապատասխանությունը ԲԿԳ արժեքներին

Սույն հանձնառությամբ հանրային մասնակցությունն ապահովող գործընթացների շնորհիվ կբարձրանա պետության կողմից տրամադրվող ծառայությունների որակը, ինչպես նաև կմեծանա տեղեկատվության հասանելիու­թյունը և կբարելավվի հանրային հաշվետվողականության մակարդակը:

Հավակնություն

Սոցիալական ծառայությունների որակի վերաբերյալ հետադարձ կապի շնորհիվ դրանց արդյունավետության բարձրացում, տեղեկատվության մատչելիության և հանրային մասնակցության ապահովում:

Պոտենցիալ ազդեցություն

էական

Իրականացման կարգավիճակ

Սահմանափակ

ՄԱԿ-ինպատակներ

1.3 Զարգացնել և ընդլայնել համապատասխան սոցիալական պաշտպանության համակարգեր և միջոցառումներ բոլորի համար: 1.բ.1 ՀՀ պետական բյուջեի ընթացիկ ու կապիտալ այն ծախսերի մասնաբաժինը, որոնցից կանայք, աղքատներն ու խոցելի խմբերն օգտվում են անհամաչափորեն։

Ընթացիկ գործողություններ

 Գործողության Նկարագրություն
Սկզբի ամսաթիվ
Վերջի ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Կառավարության մեկնաբանություն
1.1. Շահառուին՝ սոցիալական ծառայությունների վերաբերյալ թիրախավորված տեղեկատվության հասանելիության ապահովման նպատակով http://www.esocial.am ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների առցանց տեղեկատվական համակարգում «Open&Social» գործիքի ներդրում՝ ապահովելով շահառուի կողմից իրեն վերաբերող գործոնների ընտրությամբ՝ սոցիալական ծառայությունների տեղեկատվության ինքնաշխատ տրամադրում:
11.2016
06.2018
ընթացիկ
2.2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից պարբերաբար իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների մոնիթորինգի և գնահատման հրապարակման ենթակա արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների հրապարակում սոցիալական պաշտպանության ոլորտի «Գիտելիքների կառավարման համակարգ»՝ www.elibsocial.am ռեսուրսում։
01.2017
06.2018
ընթացիկ
3.3. Հարթակի ստեղծում, որտեղ հանրությանը հնարավորություն կտրվի կոնկրետ ծառայությանը և այդ ծառայությունը մատուցող կազմակերպությանը տալ բալային գնահատականներ, որոնց վերլուծության արդյունքում այդ ծառայությունները և սոցիալական պաշտանության ոլորտում գործող կազմակերպությունները կունենան որոշակի ռեյտինգ: Շահառուների կարծիքների հիման վրա մատուցվող ծառայությունների վերանայում, աշխատանքային գործընթացների պարզեցում, ժամանակի կրճատում:
12.2017
06.2018
ընթացիկ
4.4. ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի կողմից մատուցվող ծառայությունների շրջանակի ընդլայնում՝ թեժ գծի ծառայությունը զանգի կենտրոն դարձնելու միջոցով, քաղաքացիներից ստացվող բողոքների և ահազանգերի գծով ներքին ուսումնասիրությունների իրականացում
07.2017
06.2018
ընթացիկ