Գործողությունների Ծրագրեր

11. Հանրային ծառայությունների հետադարձ կապի ապահովում

Հանձնառության սկզբի և վերջի ամսաթիվ 01.2019 - 08.2020
Լիազոր մարմինը Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ
Լիազոր մարմնի պատասխանատու անձը Լեոնիդ Ավետիսյան
Պաշտոնը, վարչությունը «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ի տնօրեն
էլ. հասցեն leonid.avetisyan@ekeng.am
Հեռախոսահամար +37460464501

Այլ շահագրգիռ մարմիններ


Այլ շահագրգիռ պետական մարմիններ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Պետական կառավարման մարմիններ

Քաղաքացիական հասարակություն, մասնավոր հատված

ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ,

ՏՏ և ՀԿ կազ­մակերպություններ

Կարգավորման ենթակա խնդիրը

Հանրային ծառայությունները հազվադեպ են մշակվում քաղաքացու անմիջական մասնակցությամբ և նրա կարիքների հիման վրա։ Քաղաքացին չունի ծառա­յությունների վերաբերյալ կարծիք հայտնելու կամ բարելավումներ առաջարկելու գործուն մեխանիզմ։ Էլեկտրոնային կառավարման ռեսուրսներում առկա հետադարձ կապի մեխանիզմները թույլ չեն տալիս համակարգված տեղեկություն հավաքել քաղաքացու կարիքների և կարծիքների վերաբերյալ։ Հավա­քա­գրված տեղեկությունը չի անցնում համակարգված մշակում, որպեսզի փոխանցվի որոշում կայաց­նողներին, և հետագա քաղաքականությունը հիմնված լինի փաստերի և կուտակված գիտելիքի վրա:

Հնարավորություն տալ քաղաքացիներին պարզեցված հետադարձ կապի միջոցով գնահատելու իրենց մատուցված հանրային ծառայությունները, ինչպես նաև ներկայացնելու առաջարկություններ դրանց վե­րա­­բերյալ, ինչը կնպաստի մասնակցայնությանը և հանրային ծառայությունների որակի բարելավմանը։ Գնահատումն իրականացվում է թե՛ քանակական, թե՛ որակական չափորոշիչներով (օր.՝ որքա՞ն է տևել ծառայության մատուցումը և որքանո՞վ է քաղաքացին բավարարված ծառայությամբ)։

Քաղաքացի-պետություն երկխոսության համար հատկապես կարևոր է յուրաքանչյուր օգտատիրոջ ակտիվ մասնակցությունը ծառայությունների մշակ­ման և գնահատման փուլերում: Օգտատերերի կարծիքի հավաքագրումը ոչ միայն նպաստում է հանրային մասնակցության բարելավմանը, այլև կարճաժամկետ կտրվածքում թույլ է տալիս գոր­ծադիրին բարելավել տրամադրվող հանրային ծառայությունները՝ հիմնվելով անընդհատ հետա­դարձ կապի արդյունքների վրա։

Հաշվետու և մասնակցային հանրային կառա­վա­րումը որպես ժողովրդավարական կառավարման և տնտեսական զարգացման առանցքային գործոն ճանաչելը համահունչ է ինչպես վերջերս մշակված` ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների, այնպես նաև Եվրոպական հարևանության (ԵՀ) քաղա­քականության սկզբունքներին: Առանցքային դեր ունի քաղաքացու մասնակցությունը հանրային կառավարման ոլորտում, մասնավորապես, հանրային ծառայությունների մշակման և մատուցման գործընթա­ցում հաշվետվողականություն ապահովելու առու­մով: ՍԻԳՄԱ-ն ԵՀ-ի հետ սերտ համա­գոր­ծակցությամբ մանրամասն սահմանել է հանրային կառավարման առանցքային ոլորտներից յուրա­քանչյուրը «Հանրային կառավարման սկզբունքները. շրջանակ ԵՀՔ երկրների համար» փաստաթղթում:

Այս փաստաթուղթն ամրագրում և կարևորում է քաղաքացու անմիջական մասնակցությունը հանրային ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կապի ապահովման գործում և լինելու է ՀՀ հանրային ծառայությունների գնահատման հիմնական ուղենիշը առաջիկա տարիներին:

Հիմնական նպատակը

Հանձնառությունն ունի երկու ասպեկտ․ նախ՝ քաղա­քացին ստանում է մասնակցության մատչելի գործիք՝ հանրային ծառայություններն ամենօրյա ռեժիմով մշակելու և գնահատելու համար, երկրորդ՝ գործադիրն ունենում է քաղաքացիների գնահատա­կանի և վերհանած խնդիրների համապարփակ մշակված պատկեր՝ տվյալների վիզուալիզացման միջոցով, ինչը հնարավորություն է տալիս ավելի տեղեկացված և տվյալների վրա հիմնված որոշումներ ընդունելու։

Գործադիրն ստանձնում է պատասխանատվություն՝ արձագանքելու և համապատասխան լուծումներ տալու հանրային ծառայությունների վերաբերյալ քաղա­քա­ցիների կարծիքներին և վերհանած խնդիրներին։

 

Գնահատվող ծառայությունների ցանկը և ծավալը կհստակեցվեն հանձնառության նախնական փուլում արվող հետազոտության միջոցով։

Պարտավորության հակիրճ նկարագրությունը

Գործարկել հանրային ծառայությունների վերաբերյալ հետադարձ կապի առցանց հարթակ, որը թույլ կտա հավաքագրել, տեսակավորել և վերլուծել քաղաքա­ցիների գնահատականները և առաջարկները։

Մշակել մարդակենտրոն և մատչելի հարթակ, որը կխրախուսի քաղաքացիների մասնակցությունը հանրային ծառայությունների մշակման և գնահատ­ման գործընթացում։ Միատեղել քանակական և որակական արձագանքի հավաքագրումը։

Գործող առցանց հարթակներից մեկում ինտեգրել/ ստեղծել քաղաքացիների գնահատականների հավա­քագրման, տեսակավորման և վերլուծության գործիք։

ԲԿԳ ո՞ր մարտահրավերից է բխում պարտավորությունը

Հանրային վստահության բարելավում, հանրային մասնակցության խթանում:

Համապատասխանությունը ԲԿԳ արժեքներին

 Հանրային ծառայությունների բարելավում, հանրային օրինավորության և մասնակցության խթանում:

Հավակնություն

Հանձնառությունը թույլ է տալիս առաջին անգամ ստեղծել ուղիղ հաղորդակցային հարթակ՝ հանրային ծառայությունների վերաբերյալ քաղաքացու ընկալումը և գնահատականը հավաքագրելու, մշակելու և փաստահեն քաղաքականության պլանավորման համար օգտագործելու համար:  

Պոտենցիալ ազդեցություն

էական

Իրականացման կարգավիճակ

ավարտված

ՄԱԿ-ինպատակներ

16.7 Ապահովել որոշումների կայացման արձագանքող, ներառական, մասնակցային և ներկայացուցչական գործընթաց բոլոր մակարդակներում

Ընթացիկ գործողություններ

 Գործողության Նկարագրություն
Սկզբի ամսաթիվ
Վերջի ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Կառավարության մեկնաբանություն
1.1. Քաղաքացիների համար հանրային կառավարմանը մասնակցային գործընթացի ապահովման, համաստեղծման և քաղաքացիների կողմնորոշված հանրային կառավարման միջազգային օրինակների ուսումնասիրություն
01.2019
06.2019
կատարված
2.2. Քաղաքացիներից
07.2019
03.2020
կատարված
2. Քաղաքացիներից ստացած գնահատականների օգտագործման հիման վրա հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկման մեթոդաբանության վերաբերյալ մի շարք առաջարկներ (ներառյալ պատասխանատու հաստատությունները, հաճախականությունը, մոնիթո¬րինգի հաճախականությունը, արդյունքների հիման վրա կատարողական համակարգը) Վիճակագրական վերլուծությունների նպատակով պետության կողմից մատուցված ծառայությունների և դրանք ստացած քաղաքացիների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում մեկ միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում՝ ներառյալ՝ ա. առկա էլ-կառավարման համակարգերից ծառայություններն ստացող անձանց և ստացված ծառայության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալ¬ների հավաքագրում և փոխանցում միասնական էլեկտրոնային գրան¬ցա¬մատյան՝ ինքնաշխատ եղանակով, բ. միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում թղթային մատուց¬վող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության մուտքագրում: Միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում առկա պետական մարմինների կողմից քաղաքացիներին տրամադրված ծառայություններից բավարարվածության մակարդակի գնահատման նպատակով հետադարձ կապի միջոցով ծառայությունների որակի գնահատման իրականացում՝ ըստ տրամադրող մարմնի և նախապես սահմանված որակի չափանիշների: Նշված վիճակագրության ամփոփում և վերլուծություն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի և ծառայություններ մատուցող պետական առանձին մարմինների մակարդակում: Ապահովել դիմումների արձագանքի վերահսկողության մեխանիզմ՝ բոլոր ծառայություն մատուցողների նկատմամբ։ 2. Քաղաքացիներից ստացած գնահատականների օգտագործման հիման վրա հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկման մեթոդաբանության վերաբերյալ մի շարք առաջարկներ (ներառյալ պատասխանատու հաստատությունները, հաճախականությունը, մոնիթո¬րինգի հաճախականությունը, արդյունքների հիման վրա կատարողական համակարգը) Վիճակագրական վերլուծությունների նպատակով պետության կողմից մատուցված ծառայությունների և դրանք ստացած քաղաքացիների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում մեկ միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում՝ ներառյալ՝ ա. առկա էլ-կառավարման համակարգերից ծառայություններն ստացող անձանց և ստացված ծառայության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալ¬ների հավաքագրում և փոխանցում միասնական էլեկտրոնային գրան¬ցա¬մատյան՝ ինքնաշխատ եղանակով, բ. միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում թղթային մատուց¬վող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության մուտքագրում: Միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում առկա պետական մարմինների կողմից քաղաքացիներին տրամադրված ծառայություններից բավարարվածության մակարդակի գնահատման նպատակով հետադարձ կապի միջոցով ծառայությունների որակի գնահատման իրականացում՝ ըստ տրամադրող մարմնի և նախապես սահմանված որակի չափանիշների: Նշված վիճակագրության ամփոփում և վերլուծություն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի և ծառայություններ մատուցող պետական առանձին մարմինների մակարդակում: Ապահովել դիմումների արձագանքի վերահսկողության մեխանիզմ՝ բոլոր ծառայություն մատուցողների նկատմամբ։ 2. Քաղաքացիներից ստացած գնահատականների օգտագործման հիման վրա հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկման մեթոդաբանության վերաբերյալ մի շարք առաջարկներ (ներառյալ պատասխանատու հաստատությունները, հաճախականությունը, մոնիթո¬րինգի հաճախականությունը, արդյունքների հիման վրա կատարողական համակարգը) Վիճակագրական վերլուծությունների նպատակով պետության կողմից մատուցված ծառայությունների և դրանք ստացած քաղաքացիների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում մեկ միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում՝ ներառյալ՝ ա. առկա էլ-կառավարման համակարգերից ծառայություններն ստացող անձանց և ստացված ծառայության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալ¬ների հավաքագրում և փոխանցում միասնական էլեկտրոնային գրան¬ցա¬մատյան՝ ինքնաշխատ եղանակով, բ. միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում թղթային մատուց¬վող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության մուտքագրում: Միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում առկա պետական մարմինների կողմից քաղաքացիներին տրամադրված ծառայություններից բավարարվածության մակարդակի գնահատման նպատակով հետադարձ կապի միջոցով ծառայությունների որակի գնահատման իրականացում՝ ըստ տրամադրող մարմնի և նախապես սահմանված որակի չափանիշների: Նշված վիճակագրության ամփոփում և վերլուծություն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի և ծառայություններ մատուցող պետական առանձին մարմինների մակարդակում: Ապահովել դիմումների արձագանքի վերահսկողության մեխանիզմ՝ բոլոր ծառայություն մատուցողների նկատմամբ։ 2. Քաղաքացիներից ստացած գնահատականների օգտագործման հիման վրա հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկման մեթոդաբանության վերաբերյալ մի շարք առաջարկներ (ներառյալ պատասխանատու հաստատությունները, հաճախականությունը, մոնիթո¬րինգի հաճախականությունը, արդյունքների հիման վրա կատարողական համակարգը) Վիճակագրական վերլուծությունների նպատակով պետության կողմից մատուցված ծառայությունների և դրանք ստացած քաղաքացիների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում մեկ միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում՝ ներառյալ՝ ա. առկա էլ-կառավարման համակարգերից ծառայություններն ստացող անձանց և ստացված ծառայության վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալ¬ների հավաքագրում և փոխանցում միասնական էլեկտրոնային գրան¬ցա¬մատյան՝ ինքնաշխատ եղանակով, բ. միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում թղթային մատուց¬վող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության մուտքագրում: Միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում առկա պետական մարմինների կողմից քաղաքացիներին տրամադրված ծառայություններից բավարարվածության մակարդակի գնահատման նպատակով հետադարձ կապի միջոցով ծառայությունների որակի գնահատման իրականացում՝ ըստ տրամադրող մարմնի և նախապես սահմանված որակի չափանիշների: Նշված վիճակագրության ամփոփում և վերլուծություն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի և ծառայություններ մատուցող պետական առանձին մարմինների մակարդակում: Ապահովել դիմումների արձագանքի վերահսկողության մեխանիզմ՝ բոլոր ծառայություն մատուցողների նկատմամբ։
3.3.
01.2020
08.2020
կատարված
4.4. Մեխանիզմի գործարկում՝ հանրության ներգրավմամբ և հանրային իրազեկման արշավ
01.2020
08.2020
կատարված