Գործողությունների Ծրագրեր

1. «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա տվյալների թվայնացում և հրապարակում

Հանձնառության սկզբի և վերջի ամսաթիվ 12.2014 - 08.2016
Լիազոր մարմինը Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Լիազոր մարմնի պատասխանատու անձը Վարդան Գևորգյան
Պաշտոնը, վարչությունը Փոխնախարար
էլ. հասցեն mta@mta.gov.am
Հեռախոսահամար 37410511362

Այլ շահագրգիռ մարմիններ


Այլ շահագրգիռ պետական մարմիններ

Վարչապետի աշխատակազմ

Քաղաքացիական հասարակություն, մասնավոր հատված

Կարգավորման ենթակա խնդիրը

«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում հավաքագրվող հանրապետության տարածքում կատարված ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև օգտակար հանածոների հանքավայրերի շահագործման ընթացքում ստացված երկրաբանական և այլ տեղեկատվությունը` համապատասխան փաստաթղթերի (տեղեկանքների, հաշվետվությունների, գծագրական նյութերի և այլն) տեսքով պահվում է թղթային կրիչների միջոցով, ինչը սահմանափակում է երկրաբանական տեղեկատվության հասանելիությունը հանրության համար:

Հիմնական նպատակը

Նախատեսվում է ամբողջությամբ թվայնացնել ֆոնդում առկա տեղեկատվական բազան` միաժամանակ ապահովելով նոր ստացվող նյութերի (քարտեզներ, ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաշվետվություններ, այլ փաստաթղթեր) թվայնացումը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է թվայնացնել օգտակար հանածոների մոտ 750 հանքավայրերի և 600 հանքերևակումների վերաբերյալ կազմված շուրջ 12,000 երկրաբանական հաշվետվություններ և 8,000 միավոր քարտեզագրական և գծագրական փաթեթներ, ստեղծել ինտերնետ կայք, որում զետեղված կլինի ամբողջ նյութը (PDF, JPG, EXEL և այլ ֆորմատներով), գործածելով տեղեկատվության որոնելիության դյուրինության սկզբունքը, ընդ որում կայքում տեղադրվող նյութերի ուսումնասիրության դյուրինությունն ապահովելու համար կստեղծվի ՀՀ ինտերակտիվ քարտեզ և համապատասխան նյութերը կամրակցվեն ՀՀ համապատասխան տարածքներին: Վերոնշյալ ինտերնետ կայքում նաև կհրապարակվի հետևյալ տեղեկատվություն` օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին, օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին, ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների մասին և մետաղային օգտակար հանածոների քարտեզը, որն այժմ հրապարակվում է ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կայքում (http://www.minenergy.am): Այսպիսով բարելավվելու է տեղեկատվության դյուրին հասանելիությունը հանրությանը:

Պարտավորության հակիրճ նկարագրությունը

Երկրաբանական ֆոնդի բազաների թվայնացում՝ բացառությամբ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը: Երկրաբանական ֆոնդի տվյալները թղթային տարբերակում հավաքագրվել են դեռևս 1932 թվականից, ուստի անհրաժեշտ է դրանք թվայնացնել և ձևավորել արխիվ:

ԲԿԳ ո՞ր մարտահրավերից է բխում պարտավորությունը

Հանրային ծառայությունների բարելավում, Հանրային միջոցների ավելի արդյունավետ կառավարում:

Համապատասխանությունը ԲԿԳ արժեքներին

Թափանցիկություն,

Հաշվետվողականություն,

Նորարարություն:

Հավակնություն

Երկրաբանական ուսումնասիրությունները և այլ տեղեկատվությունը` համապատասխան փաստաթղթերի (տեղեկանքների, հաշվետվությունների, գծագրական նյութերի և այլն)  հասանելիությունը էլեկտրոնային հարթակի միջոցով:

Պոտենցիալ ազդեցություն

միջին

Իրականացման կարգավիճակ

ավարտված

ՄԱԿ-ինպատակներ

9.գ Զգալիորեն մեծացնել տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների հասանելիությունը և ձգտել տրամադրել համացանցի համընդհանուր և մատչելի հասանելիություն առավել թույլ զարգացած երկրներին մինչև 2020 թ.

Ընթացիկ գործողություններ

 Գործողության Նկարագրություն
Սկզբի ամսաթիվ
Վերջի ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Կառավարության մեկնաբանություն
1.1. Թվայնացնել ֆոնդի առնվազն 15-20%-ը, ստեղծել նաև ինտերնետ կայք և արդեն իսկ թվայնացված տեղեկատվությունը տեղադրել կայքում
12.2014
06.2015
կատարված
2.2. Ուսումնական աշխատանքներ ֆոնդի համապատասխան 2-4 աշխատակիցների հետ (թվայնացմանը զուգահեռ)
12.2014
06.2015
կատարված
3.3. Թվայնացնել ֆոնդի 100%-ը
12.2014
08.2016
կատարված
4.4. Կկազմակերպվի ծրագրի վերաբերյալ հանրային իրազեկման արշավ, այդ թվում՝ բուկլետների տպագրություն և բաժանում, կայքի շնորհանդես համապատասխան շահագրգիռ մասնակիցներով և այլ միջոցառումներ
05.2015
08.2016
կատարված
5.5. Նոր ստացված երկրաբանական և այլ տեղեկատվության շարունակական թվայնացում
12.2014
08.2016
կատարված