Գործողությունների Ծրագրեր

2. ՀՀ պետական բյուջեից դրամաշնորհների հատկացման թափանցիկության և հաշ-վետվողականության ապահովում

Հանձնառության սկզբի և վերջի ամսաթիվ 11.2018 - 08.2020
Լիազոր մարմինը Ֆինանսների նախարարություն
Լիազոր մարմնի պատասխանատու անձը Սերգեյ Շահնազարյան
Պաշտոնը, վարչությունը Գնումների քաղաքականության վարչության պետ
էլ. հասցեն sergey.shahnazaryan@minfin.am
Հեռախոսահամար +37411800260

Այլ շահագրգիռ մարմիններ


Այլ շահագրգիռ պետական մարմիններ

Վարչապետի աշխատակազմ, Արդարադատության նախարարություն, Պետական կառավարման մարմիններ

Քաղաքացիական հասարակություն, մասնավոր հատված

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ (համա­ձայնությամբ)

Կարեն Սարգսյան (փորձագետ)

Կարգավորման ենթակա խնդիրը

ՀՀ պետական բյուջեից դրամաշնորհների հատ­կացման գործընթացները կանոնակարգվում են «Պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով, «Գնում­ների մասին» ՀՀ օրենքով, «ՀՀ պետա­կան բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրա­մաշնորհների հատկացման կարգը հաստա­տելու մասին» ՀՀ կառավարության 2003 թ․ դեկ­տեմ­բերի 24 N 1937-Ն որոշմամբ։

ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց (այսուհետ՝ կազմակերպություններ) հատկացվող դրամաշնորհները (այսուհետ՝ ֆինանսական միջոց­ներ) կտրամադրվեն միայն մրցութային ընթա­ցակարգերով:

Հստակ սահմանել լիազոր մարմնի կողմից մրցույթներում հաղթած կազմակերպությունների՝ ֆինանսական և ծրագրային հաշվետվություն­ների հրապարակման պարտավորությունը:

ԲԿԳ գործողությունների 3-րդ ծրագրում արդեն իսկ ներառվել էր «Արմավիրի զարգացման կենտ­րոն» ՀԿ-ի կողմից առաջարկված «Կառավա­րության դրամաշնորհների հաշվետվողակա­նու­թյուն. ՀՀ պետական բյուջեից դրամաշնորհների հատկացման թափանցիկության և հաշվետվո­ղա­կանության ապահովում» հանձնառությունը։ Սակայն հանձնառության շրջանակներում մշակ­վել է միայն ԱՍՀՆ կողմից մրցութային կարգ, սակայն չի կիրառվել։ Հանձնառությունը կատար­վել է մասամբ։ ՀՀ կրթության, գիտության, մշա­կույթի և սպորտի նախարարությունը կիրառում է պետա­կան դրամաշնորհների տրամադրման առցանց համակարգ, որը թույլ է տալիս առավել թափան­ցիկ և հրապարակային դարձնել պետա­կան աջակցությունը երիտասարդական կազմակեր­պու­­թյուններին և բարձրացնել գործընթացի ար­դյու­­նա­վետությունը:

Գրեթե բոլոր դրամաշնորհները տրամադրվում են չհամակարգված և առանց մրցույթի։

Սույն հանձնառությամբ պետք է պարտադիր դարձնել ՀՀ պետական բյուջեից կազմակերպու­թյուն­ներին (այդ թվում` նաև ՔՀԿ-ներին) դրա­մա­շնորհների տրամադրումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահ­մա­ն­ված մրցութային կարգով իրակա­նացնելը (բա­ցա­­ռությամբ  ՀՀ կառավարության կողմից սահ­ման­ված դեպքերի) և հաշվետվո­ղա­կանության միաս­նա­կան մեխանիզմի կիրառումը։

Հիմնական նպատակը

Վերանայել Հայաստանի Հանրապետության պետա­կան բյուջեից իրավաբանական անձանց դրա­մաշնորհների հատկացման  մրցութային կարգը:

Տրամադրված ֆինանսական միջոցների շրջա­նակ­ներում իրականացված  ծրագրերի վերա­բերյալ տեղեկատվության մատչելիության, հասցեա­կանության, ոլորտի հաշվետվողա­կա­նության և թափանցիկության բարելավում:

Պարտավորության հակիրճ նկարագրությունը

Հանրային ռեսուրսների առավել արդյունավետ կառավարում, հանրային վստահության բարե­լավում, հանրային օրինավորության խթանում:

ԲԿԳ ո՞ր մարտահրավերից է բխում պարտավորությունը

Հաշվետվողականություն և թափանցիկություն:

Համապատասխանությունը ԲԿԳ արժեքներին

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների արդյունավետ կառավարում, իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի որակական փոփոխություն, հաշ­վետվո­ղա­­կանու­թյան, թափանցիկության և վստա­հության բարձրացում:

Հավակնություն

ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող դրա­մա­շնորհ­­ների մրցութային կարգի վերանայումը կնպաստի պետական միջոցների ծախսման արդյունավետու­թյան բարձրացմանը և հասցեա­կան օգտա­գործ­մանը:

ՀՀ պետական բյուջեից դրամաշնորհ ստանալու մրցույթին մասնակցած և հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների ցանկի հրապարակումը հանգեցնելու է տեղեկատվության հասանելիու­թյան մակարդակի ընդլայնմանը:

Պոտենցիալ ազդեցություն

էական

Իրականացման կարգավիճակ

ավարտված

ՄԱԿ-ինպատակներ

10.3 Ապահովել հավասար հնարավորություններ և կրճատել արդյունքների անհավասարությունները, խթանելով պատշաճ օրենսդրության, քաղաքականությունների և գործողությունների ընդունումը:

Ընթացիկ գործողություններ

 Գործողության Նկարագրություն
Սկզբի ամսաթիվ
Վերջի ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Կառավարության մեկնաբանություն
1.Իրավաբանական անձանց ֆինանսական միջոցների տրամադրման արդեն իսկ կիրառվող գործիքների և ընթացակարգերի ուսումնասիրություն, առավելությունների և թերությունների սահմանում, գործող կարգերի բարելավում՝ սահմանելով դրամաշնորհների տրամադրում միայն մրցութային եղանակով` բացառությամբ բացառիկության հանգամանքով պայմանավորված դեպքերի
11.2018
06.2019
կատարված
2.Հայտերի ձևանմուշների, կից փաստաթղթերի և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվության միասնական փաթեթի մշակում և ներդնում
07.2019
12.2019
կատարված
3.Լիազոր մարմինների պաշտոնական կայքերում մրցույթների արդյունքների, շահառու կազմակերպությունների հաշվետվությունների հրապարակում
12.2019
08.2020
կատարված
Հանձնառությունը կատարվել է ժամկետից ուշ՝ պայմանավորված հանրային քննարկումների արդյունքում ներկայացված դիտարկումների շուրջ լրացուցիչ քննարկումների և նախագծի կետերի փոխհամաձայնեցման հանգամանքով: Մասնավորապես, Ամրագրված ժամկետում միջոցառումն իրականացնելու նպատակով նախագծվել և ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «ՀՀ կառավարության 24/12/2003թ. N 1937-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 29/04/2010թ. N 566-ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: Նախագիծը երկու անգամ ներառվել է ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի նիստի օրակարգում, սակայն շահագրգիռ կազմակերպությունների և պետական կառավարման մարմինների կողմից լրացուցիչ ներկայացված առաջարկությունների քննարկման նպատակով ուղարկվել է վերախմբագրման: Նշված կոմիտեների նիստում բարձրացված հարցերի շրջանակում ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունների կողմից աշխատանքային կարգով ներկայացվել են նոր առաջարկություններ, որոնց հիման վրա նախագիծը լրամշակվել և դիրքորոշում ստանալու համար տրամադրվել է շահագրգիռ ոչ պետական կազմակերպություններին՝ կարծիք ստանալու համար: Նախագիծը համաձայնեցվելուց հետո համաձայնության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունվարի 27-ի նիստում: Նախագիծը ընդունեվլուց հետո 120 օրյա ժամկետում պետք է մշակվեն հարակից իրավական ակտեր: Այդ նպատակով 2021 թվականի ապրիլի 9-ին Ֆինանսների նախարարության և ԲԿԳ քարտուղարության կողմից կազմակերպվեց հանրային քննարկում, որի ժամանակ ներկայացվեց փոփոխված կարգը և հարակից իրավական ակտերի մշակման անհրաժեշտությունը: Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ հանդիպման մասնակիցները իրենց առաջարկությունները կներկայացնեն Ֆինանսների նախարարությանը: Հանդիպման հղումը՝ https://bit.ly/32T4Juq