Գործողությունների Ծրագրեր

5. Ջրային ռեսուրսների միասնական տեղեկատվական համակարգի հասանելիություն

Հանձնառության սկզբի և վերջի ամսաթիվ 11.2018 - 08.2020
Լիազոր մարմինը Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Լիազոր մարմնի պատասխանատու անձը Արտյոմ Մխիթարյան
Պաշտոնը, վարչությունը Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության պետի պաշտոնակատար
էլ. հասցեն a.mkhitaryan@env.am
Հեռախոսահամար +37411818548

Այլ շահագրգիռ մարմիններ


Այլ շահագրգիռ պետական մարմիններ

Կադաստրի կոմիտե, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Քաղաքացիական հասարակություն, մասնավոր հատված

Համապատասխան քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ

Կարգավորման ենթակա խնդիրը

-ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի ծրագրի թարմացում

- շահագրգիռ կազմակերպություններում առկա տվյալների բազաների և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության տվյալների շտեմարանի միջև կապի ստեղծում՝ ապահովելով ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ ամբողջական տեղե­կատվություն

Հիմնական նպատակը

- Բարելավել ջրային ոլորտի կառավարման կարգավորման արդյունավետությունը՝ ապահովելով ջրային ռեսուրսների կայուն օգտագործումը բնապահպանական և տնտեսական առումներով,

- բարձրացնել հասարակության իրազեկության մակարդակը և մասնակցությունը ջրային բնագավառում ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման գործընթացում:

Պարտավորության հակիրճ նկարագրությունը

ՀՀ  շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալությունը վարում է ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրը, ինչն իրենից ներկայացնում է տեղեկատվական համակարգ: Ներկա դրությամբ աշխատանքներ են տարվում ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի թարմացման ուղղու­թյամբ, և թարմացումից հետո ջրային ռեսուրսների պետա­կան կադաստրի ամբողջական տվյալները, բացառությամբ ծառայողական, առևտրային և օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների կտեղադրվեն համապատասխան ինտերնետային կայքում, որից կարող են անվճար օգտվել բոլոր իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք: Միաժամանակ, համապատասխան ծրագրի ապահովման դեպքում ջրօգտագործման թույլտվություն­ների տրամադրման գործառույթը ևս հնարավոր կլինի իրականացնել էլեկտրոնային եղանակով:

ԲԿԳ ո՞ր մարտահրավերից է բխում պարտավորությունը

Հանրային ծառայությունների բարելավում, հանրային օրի­նավորության խթանում, տեղեկատվության հասանելիություն:

Համապատասխանությունը ԲԿԳ արժեքներին

Ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ միասնական տեղեկատվա­կան համակարգի ստեղծումն և ներդրումը տեղեկատվու­թյան հասանելիության տեսանկյունից կարևոր խթան կհանդիսանան ոլորտի թափանցիկության և հանրային ծառայությունների մատուցման բարելավման տեսանկյունից։

Հավակնություն

  • ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման առավել թափանցիկ և արդյունավետ մեխանիզմների ներդնում,
  • ռիսկերի կառավարում և վարչարարության նվազեցում,
  • ջրային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիր­ների լուծման գործընթացում հանրային մասնակցության ապա­­հովում:

Պոտենցիալ ազդեցություն

միջին

Իրականացման կարգավիճակ

ավարտված

ՄԱԿ-ինպատակներ

6. Ապահովել հասանելիություն և կայուն ձևով կառավարել ջուրն ու սանիտարական պայմանները բոլորի համար

Ընթացիկ գործողություններ

 Գործողության Նկարագրություն
Սկզբի ամսաթիվ
Վերջի ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Կառավարության մեկնաբանություն
1.1. Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի տեղեկատավական բազայի թարմացման տեխնիկական առաջադրանքի վերանայում
11.2018
03.2019
կատարված
2.2. Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի տեղեկատվական բազայի համապատասխանեցում ՀՀ կառավարության 2017 թ. փետրվարի 2-ի N 68-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին
03.2019
06.2019
կատարված
3.3. Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի աղյուսակային և տարածական բաղադրիչների միջև կապերի ստեղծում
06.2019
09.2019
կատարված
4.4. Բոլոր ջրային ռեսուրսների միասնական տեղեկատվա¬կան շտեմարանի ձևավորում
09.2019
12.2019
կատարված
5.5. Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի նոր տեղեկատվական բազայի գործարկում՝ ապահովելով կապ ջրային պետական կադաստրի տեղեկատվական բազայի և շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից տրամադրվող տվյալների միջև
01.2020
08.2020
մասնակի կատարված
Հանձնառության 5-րդ կետը չի իրականացվել ամրագրված ժամկետում՝ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից ժամկետների երկարաձգմամբ, որը պայմանավորված է Covid-19 համավարակով, ինչպես նաև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հայտարարված ռազմական դրությամբ Այս փուլում ՋՌՊԿ ՏՀ տեղադրված է «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկերության կողմից, որպես տեխնիկական աջակցություն Շրջակա միջավայրի նախարարությանը տրամադրված սերվերի վրա։ Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի նոր տեղեկատվական բազայի գործարկման, ինչպես նաև ջրային պետական կադաստրի տեղեկատվական բազայի և շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից տրամադրվող տվյալների միջև կապ ապահովելու համար որպես համակարգի ինտերնետային տիրույթ կամ հասցե դիտարկվում է www.env.am Շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքը: Շրջակա աշխատանքներ է տանում ստորերկրյա ջրառի առցանց մոնիթորինգի ավտոմատացված SCADA համակարգի գործարկման համար և այժմ hամագործակցության փուլում է SCADA ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքի կազմման և աշխատանքների իրականացման ընթացքում սերվերի վրա համակարգի տեղադրման տեխնիկական լուծումների ապահովումը։