Գործողությունների Ծրագրեր

6. Հողային կադաստրի հանրային հասանելիության արդիականացում

Հանձնառության սկզբի և վերջի ամսաթիվ 01.2019 - 12.2022
Լիազոր մարմինը Կադաստրի կոմիտե
Լիազոր մարմնի պատասխանատու անձը Կարեն Գրիգորյան
Պաշտոնը, վարչությունը ՀՀ կադաստրի կոմիտեի տեղեկատվական տեխնո-լոգիաների կենտրոնի ստորաբաժանման ղեկավար
էլ. հասցեն karen.grigoryan@cadastre.am
Հեռախոսահամար +37460474237

Այլ շահագրգիռ մարմիններ


Այլ շահագրգիռ պետական մարմիններ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Արդարադատության նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Քաղաքացիական հասարակություն, մասնավոր հատված

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն և այլ հասարակական կազմակերպու­թյուններ

Կարգավորման ենթակա խնդիրը

Հայաստանի Հանրապետությունում հողային բազան փակ է, և որևէ տարածքի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար հարկավոր է դիմել ՀՀ կադաստրի կոմիտե կամ համապատասխան ՏԻՄ։ Հողօգտա­գործման սխեմաները,  գոտևորման նախագծերը և այլ տարածական պլանավորման փաստաթղթեր, թեև օրենքով հանդիսանում են բաց փաստաթղթեր, հա­սա­նելի չեն կամ հասանելի են այնպիսի ձևա­չափերով, որոնք ընկալելի չեն քաղաքացիների համար։ Արդյունքում` տարիներ շարունակ ՀՀ կադաստրի կոմիտեն և այլ գերատեսչություններ այդ տեղե­կատվությունը տրամադրել են քաղաքացիներին առձեռն՝ միայն օրենքով սահմանված կարգով, իսկ համայնքների ղեկավարներն ունեցել են հողամասերը կամայական տնօրինելու հնարավորություն՝ առանց որևէ հանրային վերահսկողության հնարավորության։

Հիմնական նպատակը

Ապահովել հողային կադաստրի, հողօգտագործման սխեմաների, գոտևորման փաստաթղթերի թափան­ցիկությունն ու հասանելիությունը  և, այդպիսով, համա­պատասխան կառույցների հանրային հաշ­վետվողականությունը։

Պարտավորության հակիրճ նկարագրությունը

Ապահովել հողային բազայի, հողօգտագործման սխեմաների գոտևորման փաստաթղթերի (տվյալ­ների) ամբողջական հասանելիությունը հանրու­թյանը՝ քար­տեզի միջոցով, որոնման հնարա­վո­րությամբ` ապահովելով անձնական տվյալների պաշտպանու­թյան ռեժիմը։

ԲԿԳ ո՞ր մարտահրավերից է բխում պարտավորությունը

Հանրային ծառայությունների բարելավում, հանրա­յին օրինավորության խթանում:

Համապատասխանությունը ԲԿԳ արժեքներին

Պետության և ՏԻՄ-երի կողմից տնօրինվող տեղե­կատվության պրոակտիվ հրապարակումը կապա­հովի հողային ռեսուրսների մասին տեղե­կատվու­թյան և դրանց վերաբերյալ որոշումների հանրային հասանելիությունը, կօգնի ապահովել հանրային հաշվետվողականություն, ինչի արդյունքում հնարա­վոր կդարձնի հանրային վերահսկողությունը հողօգտա­գործման սխեմաների ու գոտևորման փաստա­թղթերի կիրարկման նկատմամբ։

Հավակնություն

ՀՀ կառավարության և ՏԻՄ-երի կողմից հողօգտա­գործման վերաբերյալ ընդունվող որոշումների թափան­ցիկության ապահովում, հանրային պատշաճ վերա­հսկո­ղություն և վստահության բարձրացում այդ մարմինների նկատմամբ:

Պոտենցիալ ազդեցություն

էական

Իրականացման կարգավիճակ

ավարտված

ՄԱԿ-ինպատակներ

11.3.1 Հողերի օգտագործման և բնակչության աճի ցուցանիշների հարաբերակցությունը

Ընթացիկ գործողություններ

 Գործողության Նկարագրություն
Սկզբի ամսաթիվ
Վերջի ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Կառավարության մեկնաբանություն
1.Վերազինել և էլեկտրոնային եղանակով քարտեզագրել անշարժ գույքի կադաստրի տվյալների բազան՝ ապահովելով կապը հողօգտա-գործման սխեմաների և գոտևորման նախագծերի հետ, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց պետական գրանցման ռեգիստրի հետ:
01.2019
08.2020
կատարված
2.Հրապարակել և որոնման հնարավորությամբ հասանելի դարձնել կադաստրի տվյալները՝ ապահովելով անձնական տվյալների պաշտպանությունը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:
01.2020
12.2022
կատարված
Հանձնառության 5-րդ կետը չի իրականացվել ամրագրված ժամկետում՝ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից ժամկետների երկարաձգմամբ, որը պայմանավորված է Covid-19 համավարակով, ինչպես նաև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հայտարարված ռազմական դրությամբ Այս փուլում ՋՌՊԿ ՏՀ տեղադրված է «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկերության կողմից, որպես տեխնիկական աջակցություն Շրջակա միջավայրի նախարարությանը տրամադրված սերվերի վրա։ Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի նոր տեղեկատվական բազայի գործարկման, ինչպես նաև ջրային պետական կադաստրի տեղեկատվական բազայի և շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից տրամադրվող տվյալների միջև կապ ապահովելու համար որպես համակարգի ինտերնետային տիրույթ կամ հասցե դիտարկվում է www.env.am Շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքը: Շրջակա աշխատանքներ է տանում ստորերկրյա ջրառի առցանց մոնիթորինգի ավտոմատացված SCADA համակարգի գործարկման համար և այժմ hամագործակցության փուլում է SCADA ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքի կազմման և աշխատանքների իրականացման ընթացքում սերվերի վրա համակարգի տեղադրման տեխնիկական լուծումների ապահովումը։